شما پس از ثبت نام ، و با گرفتن نام کاربری و رمز عبور ، می توانید در قسمت های مختلف وارد شوید برای ثبت آگهی مغازه ، یا شرکت خود اقدام نمائید و یا نمایشگاهها ، جشنواره ها ، فستیوالهای علمی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، هنری (که با قوانین جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارند) داخلی و خارجی ، را که می شناسید در این سیستم وارد نمائید
مقصود از نمایشگاهها ، مواردی است که به صورت چند روزه و در یک مکان خاص برقرار می شود و نمایشگاه اتومبیل ، فرش و امثال آنها که در حقیقت فروشگاه دائمی هستند ، در این تعریف نمی باشند و از نمایشگاهها حذف می شوند
چنانچه آگهی بدهید ، از اعتبار هدیه شما کسر میگردد اما وارد کردن نمایشگاهها ، جشنواره ها و ... مجانی می باشد.
اگر شما فروشنده کالا یا ارائه خدماتی هستید که محل کسب ندارید « مشاغل خانگی » ؛ می توانید با معرفی کالا و خدمات خود در این سامانه ؛ آگهی بدهید
شما می توانید ، برای دادن آگهی کسب و کار دوستان و بستگان خود ؛ از اعتبارتان استفاده نمائید

* لطفا در انتخاب گزینه مربوط به خود دقت فرمایید تا اعتبار درستی به شما تعلق گیرد.

نوع کاربر


شماره حساب سپهر :
شماره فروشگاه(پذیرنده) :

کد شعبه :
شماره کارمندی :

کد ملی :
شماره کارمندی :

نام کاربری :
رمزعبور :