ستارهناممبلغ روزانه (ریال)عکستوضیح
1 1 ستاره1500 بلی نمایش در صفحه اصلی زیر گروه
2 2 ستاره2000 بلی نمایش در صفحه اصلی گروه
3 3 ستاره4000 بلی نمایش در صفحه اصلی سایت